Principy ochrany soukromí na Hodinky.cz

Hodinky.cz se vám snažíme přizpůsobit na míru. Na základě vašeho chování na webu personalizujeme jeho obsah a zobrazujeme vám relevantní nabídky a produkty. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ nebo do prostoru mimo lištu souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit veškerá nastavení v Nastavení soukromí

Doprava ZDARMA od 2 500 Kč  | 2 měsíce na vrácení
Zákaznický servis  [email protected] | 468 006 312
Menu

Pojištění hodinek a šperků

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ (VPP-MV-1207)

1. ÚVOD

1.1. „My“ (ve všech odvozených tvarech) nebo „pojistitel“ představuje ERV pojišťovnu, a. s. (do 30. 9. 2012 Evropskou Cestovní Pojišťovnu, a.s.), se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, IČ 49240196, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1969. Dohled v pojišťovnictví vykonává Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika.

1.2. Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných sporů vyplývajících z tohoto pojištění jsou příslušné soudy České republiky.

1.3. Pojištění se sjednává jako pojištění škodové a platí pro něj zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění (dále jen „zákon“), a další obecně závazné právní předpisy České republiky, všeobecné a zvláštní pojistné podmínky a pojistná smlouva.

 

2. VZNIK, TRVÁNÍ A ZÁNIK POJIŠTĚNÍ

2.1. Pojistná smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami nebo zaplacením pojistného ve výši uvedené v návrhu pojistné smlouvy.

2.2. Pojištění vzniká dnem následujícím po uzavření pojistné smlouvy, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

2.3. Pojištění se sjednává na jeden rok, není-li zvláštními pojistnými podmínkami stanoveno nebo pojistnou smlouvou dohodnuto jinak. Toto pojištění se automaticky prodlužuje o další rok, neoznámí-li jedna ze smluvních stran straně druhé nejméně 6 týdnů před dnem uvedeným ve smlouvě jako konec pojištění, že nemá na dalším trvání pojištění zájem. Neuhradí-li však pojistník nejdéle do 1 týdne ode dne uvedeného ve smlouvě jako konec pojištění ve správné výši pojistné, pojištění zanikne dnem uvedeným ve smlouvě jako konec pojištění, není-li dohodnuto jinak.

2.4. Je-li pojištění sjednáno na dobu delší než jeden rok, je pojistným obdobím jeden rok, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

2.5. Pro neplacení pojistného se pojištění nepřerušuje.

2.6. Kromě dalších způsobů stanovených zákonem a těmito pojistnými podmínkami pojištění zaniká

2.6.1. uplynutím doby, bylo-li sjednáno na dobu určitou

2.6.2. dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplace- ní dlužného pojistného nebo jeho části

2.6.3. dohodou pojistitele a pojištěného

2.6.4. změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví po- jištěné věci

2.6.5. z dalších důvodů uvedených v zákoně

2.7. Pojištění rovněž zaniká výpovědí pojistitele nebo pojištěného doručenou

2.7.1. nejméně 6 týdnů před koncem pojistného období; pojištění zanikne uplynutím tohoto pojistného období

2.7.2. do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; výpovědní lhůta je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zanikne

2.7.3. doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojistiteli; výpovědní lhůta je jeden měsíc, jejím uplynutím pojištění zanikne

 

3. FORMA PRÁVNÍCH ÚKONŮ, DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

3.1. Pojistná smlouva a ostatní právní úkony týkající se pojištění musí mít písemnou formu. Pojistitel může stanovit, které úkony spojené zejména se šetřením škodných událostí nemusí mít písemnou formu.

3.2. Písemnosti pojistitele určené pojištěnému a každé další osobě, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost (dále jen „adresát“), se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „pošta“) obyčejnou nebo doporučenou zásilkou na korespondenční adresu uvedenou v pojistné smlouvě nebo na korespondenční adresu písemně oznámenou pojistiteli adresátem. Písemnosti mohou být doručovány rovněž zaměstnancem pojistitele nebo jinou osobou pověřenou pojistitelem; v takovém případě se písemnost považuje za doručenou dnem jejího převzetí.

3.3. Písemnost odeslaná adresátovi doporučenou zásilkou se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, desátý den po prokazatelném odeslání zásilky. Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi doporučenou zásilkou s dodejkou se považuje za doručenou, nejde-li o doručení podle dalších odstavců, dnem převzetí uvedeným na dodejce. Za doručenou adresátovi se považuje i zásilka doručená příjemci rozdílnému od adresáta, jemuž pošta doručila zásilku v souladu s právními předpisy o poštovních službách.

3.4. Odepře-li adresát přijetí doručované písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy ji adresát odepřel převzít.

3.5. Nebyl-li adresát zastižen a písemnost odeslaná doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou s dodejkou byla uložena na poště a adresát si písemnost v úložní lhůtě nevyzvedl, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem úložní lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl nebo se v místě doručení nezdržoval.

3.6. Pokud se písemnost vrátí jako nedoručitelná z jiných než uvedených důvodů, považuje se za doručenou dnem jejího vrácení pojistiteli.

 

4. POJISTNÉ

4.1. Pojistné placené pojištěným je jednorázovým pojistným, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

4.2. Pojistitel má právo na pojistné do zániku pojištění, nestanoví-li zákon jinak nebo není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

4.3. Dojde-li k zániku pojištění v důsledku pojistné události, náleží pojistiteli celé jednorázové pojistné. Byl-li v pojistné smlouvě dohodnut jiný způsob placení pojistného (běžné pojistné), náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala, nestanoví-li zákon jinak nebo není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

4.4. Je-li pojištěný v prodlení s placením pojistného, má pojistitel právo požadovat úrok z prodlení v souladu s právními předpisy.

 

5. POVINNOSTI POJISTNÍKA A POJIŠTĚNÉHO

5.1. Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy jsou pojistník a pojištěný při sjednávání pojištění a během jeho trvání povinni

5.1.1. odpovědět pravdivě a úplně na všechny pí- semné dotazy pojistitele týkající se pojištění; to platí i v případě, že jde o změnu pojistné smlouvy

5.1.2. umožnit pojistiteli nebo osobám jím pověřeným

5.1.2.1. posoudit pojistné riziko

5.1.2.2. ověřit správnost podkladů pro výpočet pojistného

5.1.3. oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu

5.1.3.1. veškeré změny týkající se skutečností, na které se ho pojistitel písemně tázal nebo které jsou uvedeny v pojistné smlouvě (změna vlastnictví pojištěné věci, změna korespondenční adresy apod.)

5.1.3.2. změnu nebo zánik pojistného rizika

5.1.3.3. že je pojištěn u jiného pojistitele proti témuž pojistnému nebezpečí, sdělit tohoto pojistite- le a výši pojistné částky, resp. limitu pojist- ného plnění

5.1.4. dbát, aby pojistná událost nenastala, ze- jména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě nebo které na sebe vzal pojist- nou smlouvou; nesmí rovněž strpět, aby tyto povinnosti porušovaly třetí osoby

5.1.5. řádně se starat o údržbu pojištěné věci

5.2. V případě pojištění cizího pojistného rizika je pojistník povinen seznámit pojištěného s těmito pojistnými podmínkami a obsahem pojistné smlouvy týkající se jeho pojistného rizika.

5.3. Nastane-li škodná (resp. pojistná) událost, je pojištěný kromě dalších povinností stanovených právními předpisy povinen

5.3.1. učinit veškerá opatření směřující k tomu, aby se vzniklá škoda již nezvětšovala

5.3.2. neprodleně pojistiteli oznámit, že taková událost nastala, a podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu jejích následků; jiné než pí- semné oznámení škodné události je nezbytné následně učinit písemně

5.3.3. umožnit pojistiteli prohlédnout poškozenou věc a zajistit dostatečné důkazy o rozsahu poškození, např. šetřením provedeným policií nebo jinými vyšetřovacími orgány, fotogra- fickým či filmovým záznamem, prohlášením svědků apod.

5.3.4. neměnit stav způsobený škodnou událostí bez souhlasu pojistitele

5.3.5. umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným oso- bám šetření nezbytná pro posouzení náro- ku na pojistné plnění a jeho výši, předložit k tomu doklady, které si pojistitel vyžádá, a umožnit pořídit jejich kopie

5.3.6. postupovat v souladu s pokyny pojistitele

5.3.7. oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém říze- ní vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo přestupku

5.3.8. postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jiné- mu uplatnit právo na náhradu škody způsobe- né pojistnou událostí

5.3.9. bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli nalezení věci, za kterou pojistitel poskytl pojistné plnění; pokud se pojistitel a opráv- něná osoba nedohodnou jinak, je oprávněná osoba povinna vrátit pojistné plnění po ode- čtení přiměřených nákladů na opravu této věci, jsou-li nutné k odstranění závad, které vznikly v době, kdy byla zbavena možnosti s věcí nakládat

 

6. POVINNOSTI POJISTITELE

6.1. Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojistitel povinen

6.1.1. po oznámení škodné události bez zbytečné- ho odkladu zahájit šetření ke zjištění rozsahu své povinnosti plnit

6.1.2. ukončit šetření do tří měsíců po oznámení škodné události; nemůže-li šetření ukončit v této lhůtě, je povinen sdělit oprávněné osobě důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její písemnou žádost při- měřenou zálohu; tato lhůta neběží, je-li šetře- ní znemožněno nebo ztíženo z viny poškoze- ného nebo pojištěného nebo je-li v důsledku vzniku škodné události vedeno vyšetřování orgány policie nebo trestní stíhání těchto osob, a to až do okamžiku skončení takového vyšetřování nebo trestního stíhání

6.1.3. vrátit doklady, které si oprávněná osoba vyžádá

6.1.4. sdělit oprávněné osobě výsledky šetření

6.1.5. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při sjednávání pojištění, jeho správě a při šetření pojistných událostí; po- skytnout tyto informace může jen se souhla- sem osoby, které se skutečnosti týkají, nebo pokud tak stanoví právní předpis

 

7. DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

7.1. Porušil-li pojištěný některou z povinností uvedených v bodech 5.1.1. až 5.1.3. a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné plnění přiměřeně snížit.

7.2. Porušil-li pojištěný některou z dalších povinností uvedených v článku 5 a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

7.3. Pokud v důsledku porušení některé z povinností uvedených v článku 5. vznikne pojistiteli škoda nebo pojistitel vynaloží zbytečné náklady (např. náklady na soudní spor), má právo na jejich náhradu proti osobě, která porušením povinnosti způsobila vznik takové škody nebo zbytečných nákladů.

7.4. Uvede-li pojištěný či jiná oprávněná osoba při uplatňování práva na plnění z pojištění nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se pojistné události nebo údaje týkající se této události zamlčí, je pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout.

7.5. Pojistitel může z důvodů zákonem stanovených od pojistné smlouvy odstoupit nebo plnění z pojistné smlouvy odmítnout. Od pojistné smlouvy lze odstoupit i po vzniku pojistné události.

 

8. POJISTNÁ UDÁLOST

8.1. Pojistnou událostí je vznik škody na pojištěné věci v souvislosti s nahodilou skutečností, s níž je podle těchto pojistných podmínek a pojistné smlouvy spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

8.2. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí (skupiny pojistných nebezpečí) uvedená ve zvláštních pojistných podmínkách.

8.3. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že pojistná událost nastala v době trvání pojištění.

8.4. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky a během přechodného pobytu v zahraničí.

 

9. POJISTNÁ ČÁSTKA, LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní hranice se určí pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.

9.2. Pojistná částka vyjadřuje pojistnou hodnotu pojištěných věcí. Pojistnou částku stanoví na vlastní odpovědnost pojistník. Pokud není pojistník současně pojištěným, stanoví pojistník pojistnou částku po dohodě s pojištěným.

9.3. Pojistník je povinen pojistnou částku stanovit tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěné věci v době sjednání pojištění. Dále je pojistník povinen dbát, aby pojistná částka odpovídala pojistné hodnotě pojištěných věcí i během trvání pojištění. Na žádost pojistníka může být výše pojistné částky v průběhu pojistného období změněna. Zpětná platnost změny je vyloučena.

9.4. Pojištění se sjednává na novou cenu nebo na časovou cenu pojištěné věci.

9.5. Novou cenou se rozumí cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.

9.6. Časovou cenou se rozumí cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci snížené o stupeň opotřebení

9.7. Je-li v pojistné smlouvě dohodnuto, že se pojištění vztahuje pouze na část hodnoty pojištěných věcí, stanoví se v pojistné smlouvě limity pojistného plnění pro jednotlivé pojištěné věci a pojistná nebezpečí (zlomkové pojištění).

9.8. Na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše dvojnásobku pojistné částky (limitu pojistného plnění) stanovené v pojistné smlouvě.

 

10. POJISTNÉ PLNĚNÍ, ZACHRAŇOVACÍ NÁKLADY

10.1. Pojištěný se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí. Spoluúčast odečte pojistitel od celkové výše pojistného plnění.

10.2. Dojde-li v důsledku pojistné události k poškození pojištěné věci, uhradí pojistitel přiměřený náklad na její opravu až do výše nákladu na její znovupořízení, maximálně však do výše horní hranice pojistného plnění sjednané pro tuto věc v pojistné smlouvě

10.3. Dojde-li v důsledku pojistné události ke zničení, odcizení nebo ztrátě pojištěné věci, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše ceny této věci ke dni vzniku pojistné události, maximálně však do výše horní hranice pojistného plnění sjednané pro tuto věc v pojistné smlouvě.

10.4. Pojistitel poskytuje pojistné plnění v tuzemské měně, není-li ujednáno jinak. Pro přepočet cizí měny se použije kurzu oficiálně vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události.

10.5. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě nebo je s ní projedná.

10.6. Pojištěný má právo na náhradu zachraňovacích nákladů, tzn. účelně vynaložených nákladů, které vynaložil na

10.6.1. odvrácení vzniku bezprostředně hrozící po- jistné události

10.6.2. zmírnění následků již nastalé pojistné události

10.6.3. byl povinen vynaložit z hygienických, ekolo- gických či bezpečnostních důvodů při odklíze- ní poškozených pojištěných věcí nebo jejich zbytků

10.7. Náklady uvedené v předchozím odstavci vynaložené na záchranu života nebo zdraví osob uhradí pojistitel maximálně do výše

30 % horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události sjednané v pojistné smlouvě. Ostatní náklady uvedené v předchozím odstavci uhradí pojistitel maximálně do výše 5 % horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události sjednané v pojistné smlouvě.

10.8. Pojistitel nehradí náklady vynaložené na obvyklou údržbu, na ošetření věci nebo na plnění zákonné povinnosti předcházet škodám, kromě nákladů podle 10.6. tohoto článku.

 

11. OBECNÉ VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

11.1. Pojištění se nevztahuje na škody přímo či nepřímo způsobené nebo zvýšené

11.1.1. úmyslně pojištěným, osobou pojištěnému blízkou nebo osobou žijící s pojištěným ve společné domácnosti

11.1.2. únikem jaderné energie či záření z radioaktiv- ního paliva nebo odpadů, účinkem jaderných, chemických či biologických zbraní

11.1.3. válkou, občanskými nepokoji, vyhlášenou či nevyhlášenou vojenskou akcí, občanskou válkou, invazí, povstáním, revolucí, vzpourou, vojenským pučem nebo násilným uchopením moci

11.1.4. zásahem státní moci nebo veřejné správy

11.1.5. teroristickým činem

11.1.6. znečištěním životního prostředí

11.1.7. působením formaldehydu a azbestu včetně materiálů azbest obsahujících

11.1.8. působením magnetických nebo elektromag- netických polí

11.1.9. ze ztrát, poškození, změny nebo snížené funkčnosti nebo možnosti provozovat či pou- žívat telekomunikační zařízení nebo jiné pro- středky komunikace, počítačový systém, pro- gramy, software, internet, e-commerce, data, informační prameny, mikročipy, integrovaný obvod nebo podobné zařízení v počítačovém či jiném vybavení

 

12. VÝKLAD POJMŮ

12.1. Pro účely tohoto pojištění znamená

12.1.1. běžné pojistné pojistné stanovené na pojist- né období

12.1.2. jednorázové pojistné pojistné stanove- né na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno

12.1.3. krádež vloupáním odcizení, poškození nebo zničení pojištěné věci, pokud pachatel vnikl do místa pojištění

12.1.3.1. prokazatelně pomocí nástrojů jiných než urče- ných k řádnému otevření

12.1.3.2. jinak než vstupním otvorem či běžně přístup- ným otevřeným oknem

12.1.3.3. pomocí příslušného klíče, kterého se zmocnil krádeží, vloupáním, loupeží nebo loupežným přepadením,

12.1.4. loupež přivlastnění si pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí

12.1.5. místo pojištění obvyklé či přechodné bydli- ště pojištěného včetně ubytovacího zařízení (hotel apod.), není-li ve zvláštních pojistných podmínkách stanoveno jinak

12.1.6. oprávněná osoba osobu, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění

12.1.7. osoba blízká příbuzného v řadě přímé, man- žela/manželku, sourozence, rodiče manžela/ manželky; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní; soužití bez manželství je postaveno na roveň manželství

12.1.8. pojistná hodnota nejvyšší možnou majet- kovou újmu, která může v důsledku pojistné události nastat

12.1.9. pojistné období časové období stanovené těmito podmínkami nebo pojistnou smlouvou, za které se platí pojistné

12.1.10. pojistník osobu, která uzavřela s pojistite- lem pojistnou smlouvu a která je podle této smlouvy povinna platit pojistné

12.1.11. pojistný rok doba, která začíná v 00.00 hod. dne uvedeného v pojistné smlouvě jako počá- tek pojištění a končí v 00.00 hod. dne, který se svým číslem shoduje se dnem počátku po- jištění; není-li takový den, připadne konec na poslední den v měsíci

12.1.12. pojištění škodové pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události

12.1.13. pojištěný osobu, na jejíž majetek se pojištění vztahuje

12.1.14. poškození věci změnu stavu věci, kterou je objektivně možné odstranit ekonomicky účelnou opravou; poškozením věci není její poškrábání, odření.apod., pokud je věc použi- telná k původnímu účelu

12.1.15. škodná událost skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění

12.1.16. škoda na věci poškození, zničení nebo odci- zení či ztráta věci

12.1.17. vandalismus úmyslné poškození nebo zniče- ní pojištěné věci osobou jinou, než je pojistník a pojištěný, osoba jim blízká anebo osoba žijí- cí s pojištěným ve společné domácnosti

12.1.18. zničení věci změnu stavu věci, kterou objek- tivně není možné odstranit ekonomicky účel- nou opravou a pro kterou věc již nelze dále používat k původnímu účelu

12.1.19. ztráta věci stav, kdy poškozený ztratil nezá- visle na své vůli možnost s věcí disponovat

12.1.20. živelní událost událost požár, výbuch, bez- prostřední úder blesku, vichřici, povodeň nebo záplavu, krupobití, sesouvání půdy, zří- cení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, pád stromů nebo stožárů, zemětřesení

 

 

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ HODINEK A ŠPERKŮ (ZPP-HS-1207)

1. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ NEBEZPEČÍ

1.1. Předmětem pojištění jsou movité věci jmenovitě uvedené v pojistné smlouvě.

1.2. Pojištění se vztahuje na škody způsobené

1.2.1. krádeží vloupáním

1.2.2. loupeží

1.2.3. vandalismem

1.2.4. živelní událostí

1.2.5. kouřem

1.2.6. chybnou funkcí sprinklerového zařízení

1.3. Pojištění se vztahuje pouze na věci odcizené krádeží vloupáním či loupeží, jejichž spáchání bylo potvrzeno policií.

1.4. Pojištění se dále vztahuje na poškození či zničení věci neopatrným zacházením pojištěného spočívajícím zejména v upuštění věci, nárazu věci apod. (mechanické poškození).

 

2. DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ

2.1. Pojištění lze sjednat na jeden rok.

2.2. Pojistné je vždy jednorázové a platí se při uzavírání pojistné smlouvy na celou dobu trvání pojištění (jeden rok).

2.3. Pojištění se automaticky prodlužuije o jeden rok za podmínek stanovených v bodě 2.3. všeobecných pojistných podmínek.

 

3. POJISTNÁ HODNOTA, POJISTNÉ PLNĚNÍ

3.1. Pojistnou hodnotou pojištěné věci je

3.1.1. v prvních dvou letech trvání pojištění její nová cena

3.1.2. v dalších letech trvání pojištění její časová cena

3.2. Pojistné plnění se poskytuje ve výši stanovené podle bodu 9. 5. či 9.6. všeobecných pojistných podmínek a snížené o spoluúčast.

3.3. V případě poškození věci uhradí pojistitel náklady na opravu dle bodu 10.2. všeobecných pojistných podmínek pouze v případě, že byla oprava provedena v servisu určeném prodejcem, u něhož byla věc zakoupena (dále jen “prodejce”).

3.4. Pojistné plnění v případě zničení, odcizení či ztráty pojištěné věci poskytne pojistitel formou poukázky na nákup zboží u prodejce.

 

4. ZVLÁŠTNÍ VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

4.1. Pojištění se nevztahuje na škody přímo či nepřímo způsobené či zvýšené

4.1.1. vodou, prachem, pískem či jinými mechanic- kými částicemi, nejde-li o pojistné nebezpečí uvedené v bodě 1.2.4.

4.1.2. korozí, erozí, oxidací

4.1.3. plísněmi, houbami a sporami

4.1.4. opotřebením, trvalým vlivem provozu, po- stupným stárnutm, únavou materiálu, ne- dostatečným používáním, dlouhodobým uskladněním

4.1.5. dlouhodobým vlivem biologických, che- mických nebo tepelných procesů nebo znečištěním

4.1.6. normálními atmosférickými podmínkami, s ni- miž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat

4.1.7. prováděním opravy nebo údržby

4.2. Pojištění se rovněž nevztahuje na

4.2.1. škody na dílech, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specific- ké funkce nebo pro opotřebení včetně řemín- ků (tahů) hodinek

4.2.2. škody, na něž se vztahuje záruka poskytnutá výrobcem či prodejcem

4.2.3. odcizení pojištěné věci z vozidla či úschovní skříňky

4.2.4. škody vzniklé v době, kdy byla pojištěná věc odevzdána dopravci k přepravě

4.2.5. jakékoliv následné finanční škody, zejména ztrátu na výdělku a ušlý zisk

 

 

Co potřebujete znát před uzavřením pojistné smlouvy

(informace dle § 66 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě)

POJISTITEL A DEFINICE POJIŠTĚNÍ

ERV pojišťovna, a. s. (do 30. 9. 2012 Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s.), se sídlem Křižíkova 237/36a, Praha 8, Česká republika, IČ 49240196, zapsaná v obchod- ním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B,, vlož- ka 1969, je na základě licence oprávněna poskytovat pojištění v odvětví neživotního pojištění (pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finanč- ních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním, pojištění škod na majetku, všeobecné pojištění odpo- vědnosti za škodu, pojištění různých finančních ztrát).

DOHLED V POJIŠŤOVNICTVÍ

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika

ZPŮSOB VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Stížnosti související s pojištěním je možné podat pí- semně k rukám statutárního orgánu pojistitele, příp. se obrátit na Českou národní banku.

PRÁVO PLATNÉ PRO POJISTNOU SMLOUVU

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.

PLATNOST A ZÁNIK POJISTNÉ SMLOUVY

Tyto informace se nacházejí ve všeobecných pojist- ných podmínkách.

Jedná-li se o pojistnou smlouvu uzavřenou formou ob- chodu na dálku, má pojistník právo bez udání důvodů odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy.

Takto odstoupit nelze od pojistné smlouvy o cestov- ním pojištění, pokud bylo pojištění sjednáno na dobu kratší než 1 měsíc.

PLACENÍ A VÝŠE POJISTNÉHO

Pojistné se platí najednou za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno (jednorázové pojistné), není-li dohodnuto jinak. Stanoví se na základě pojistně ma- tematických zásad s použitím příslušných parametrů určujících míru rizika tak, aby byla zajištěna trvalá spl- nitelnost všech závazků pojistitele.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pojišťovna je oprávněna pro účely uzavření pojistné smlouvy a likvidace pojistné události zpracovávat (tzn. shromažďovat, ukládat na nosiče informací, vy- hledávat, používat, uchovávat, třídit nebo kombinovat, blokovat a likvidovat) osobní údaje pojistníků a pojiš- těných (jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum na- rození, adresa bydliště) a v případě pojistné události související se zdravotním stavem rovněž citlivé údaje týkající se zdravotního stavu.

Pokud tyto osoby (subjekty údajů) odmítnou uvede- né údaje poskytnout, nemůže být pojistná smlouva uzavřena, resp. provedena likvidace pojistné události. Osobní údaje je pojišťovna oprávněna zpřístupnit tře- tí straně zcela výjimečně, a to výhradně v souvislosti se šetřením pojistné události. Subjekt údajů má právo požádat pojišťovnu o informaci o zpracování svých osobních údajů (pojišťovna je oprávněna požadovat za tuto informaci přiměřenou úhradu), o opravu osob- ních údajů, o vysvětlení, příp. odstranění stavu, kdy zjistí nebo se domnívá, že pojišťovna zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či se zákonem. Nevyhoví-li pojiš- ťovna této žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pojišťovna je oprávněna uchovávat osobní údaje po dobu existen- ce závazků vyplývajících z pojistné smlouvy nebo s ní souvisejících.